مشارکت کننده محترم به آگاهی می رساند در صورتی که نیاز به استخدام نیروی کانتردار برای حضور و همکاری در ایام برپایی نمایشگاه را دارند ،با توجه به ساماندهی انجام شده در این زمینه ،
با سرکار خانم یعقوبی به شماره تماس 09131140583 هماهنگی و اقدام نمایند